دکتر فرشاد عظیم زاده

دکتر فرشاد عظیم زاده

94fde43c-2798-497f-bww9ab-8b97f0ab93d6

متخصص در زمینه و حوزه درمانگرافسردگی، اضطراب، اختلال، شخصیت و زوج درمانی