دکتر سحر روحی

دکتر سحر روحی

image

مدیر و مؤسس مرکز مشاوره حال خوب زندگی
متخصص مشاوره خانواده، زوج درمانگر، مشاور پیش از ازدواج، مشکلات ارتباطی و فردی
عضو انجمن روانشناسی آمریکا